skip to Main Content

Política de Privadesa

Termes d’ús

1. Titularitat de la pàgina web

Denominació social
SAT MES LLUET CAVES BOLET

Domicili físic
c / Carretera St.Marçal km 15 BV2117 08732 Barcelona – Catalunya – Espanya

Mail de contacte cavasbolet@cavasbolet.com

Número d’identificació fiscal (CIF)
F58437450
Inscripció de l’domini a el Registre Mercantil
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona

2. Condicions Generals d’utilització i acceptació de les mateixes

Les presents condicions generals d’utilització de la pàgina web juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se, tenen com a finalitat la regulació i informació als usuaris dels serveis que presta CAVES BOLET i la regulació de l’ús de la pàgina web.

La navegació i la utilització dels serveis de la pàgina web suposen l’acceptació com a Usuari i sense reserves de cap tipus, de totes les condicions generals d’utilització, de les condicions generals de contractació, si n’hi ha i qualssevol altres que puguin existir en relació amb la prestació de serveis de CAVES BOLET.

CAVES BOLET podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents condicions generals i les condicions particulars que s’incloguin mitjançant la publicació de les citades modificacions a la pàgina web per tal que siguin conegudes amb caràcter previ pels usuaris. Qualsevol canvi que es produeixi serà comunicat en la pàgina principal de la web durant un termini que es consideri raonable.

Condicions generals d’utilització de la pàgina web

1. Política de protecció de dades de caràcter personal

1.1. Informació i finalitat

Enviament de formularis que continguin dades personals

La resposta total o parcial als formularis d’aquesta web és totalment voluntària i la no resposta no té conseqüències. En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades facilitades per vostè seran incorporades a un fitxer propietat de SAT MES LLUET degudament comunicat a l’Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la finalitat serà en cada cas l’especificada en el propi formulari. En els propis formularis relacionats a continuació: Contacte, Enviar Suggeriment i Enviar Anècdota, se cedeixen les dades facilitades pels usuaris a altres empreses de el grup CAVES BOLET respectant en tot cas la voluntat dels usuaris i en estricte compliment de la LOPD i la seva normativa de desenvolupament havent-se adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i exigides pel RD 1720/2007 per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades subministrades.

Vostè té, en tot cas, el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a el tractament de les seves dades, que poden exercitar mitjançant sol·licitud dirigida a SAT MES LLUET al c / Carretera St.Marçal km 15 BV2117 Castellví de la Marca 08732 (Barcelona ) indicant la referència “Protecció de Dades” o a l’correu electrònic: cavasbolet@cavasbolet.com

1.2. Consentiment de l’Usuari i enviament de comunicacions comercials per via electrònica (art. 22 Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic):

CAVES BOLET podrà enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà amb ple respecte a la legislació que en matèria de protecció de dades personals es trobi vigent.

Per a les comunicacions comercials realitzades a través de l’correu electrònic i mitjans equivalents en compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, serà degudament recaptat el consentiment de l’Usuari en el moment de recollir les dades corresponents.

Si vostè desitgés oposar-se a l’enviament de comunicacions per via electrònica, podrà exercir el seu dret d’oposició en el moment de la recollida de les seves dades a través de la casella habilitada “ad hoc” en el propi formulari.

Així mateix, si vostè volgués revocar en qualsevol moment aquest consentiment per a la recepció mitjançant correu electrònic d’informacions publicitàries o promocionals, serà suficient a aquests efectes amb que ho notifiqui a CAVES BOLET mitjançant l’enviament d’un missatge a l’adreça de correu electrònic que s’indica a continuació: cavasbolet@cavasbolet.com indicant clarament que NO VOL REBRE COMUNICACIONS COMERCIALS PER CORREU ELECTRÒNIC.

1.3. Mesures de seguretat:

CAVES BOLET declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades al que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast amb la intenció d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que Vè. faciliti a CAVES BOLET sense perjudici del que disposa l’apartat “Responsabilitat de CAVES BOLET”.

1.4. Cessió de dades:

CAVES BOLET no realitza cessió de dades a tercers excepte a altres empreses de el grup CAVES BOLET i amb les finalitats indicades en cada cas en els formularis i les clàusules corresponents.

2. Propietat industrial i intel·lectual. Política de hiperenllaços

2.1. Tots els continguts inclosos en la pàgina web i en particular les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, programari o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual de CAVES BOLET o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat la seva inclusió en la pàgina web. Queda per tant prohibida qualsevol utilització, i / o reproducció dels mateixos sense consentiment exprés de CAVES BOLET a través de qualsevol mitjà incloent Internet (noms de domini, xarxes socials, blogs, etc.).

2.2. CAVES BOLET no serà responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que puguin derivar de la inclusió en la pàgina web de marques, noms comercials, dissenys industrials, patents, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o programari pertanyents a tercers que hagin declarat ser titulars dels mateixos a l’incloure’ls en la pàgina web. Tampoc es fa responsable de les opinions i comentaris abocats pels usuaris en els seus blogs o xarxes socials sense perjudici de les accions que pugui exercir per eliminar aquestes opinions i comentaris quan resultin contràries a la llei.

2.3. CAVES BOLET podrà utilitzar els continguts facilitats pels usuaris (fotografies, vídeos, etc.) de forma raonable i amb estricte respecte als drets de propietat intel·lectual.

2.4. En cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació de l’Usuari implica una autorització o que s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret i en concret, de l’alteració, transformació , explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de CAVES BOLET o dels titulars corresponents.

2.5. CAVES BOLET autoritza l’establiment de vincles al seu portal des de qualsevol altra pàgina web. Els enllaços que s’estableixin sempre s’hauran de fer a la pàgina principal de CAVES BOLET (o de les seves marques), o, si s’escau, a aquella que la mateixa CAVES BOLET, estableixi sent dit enllaç absolut i complet de forma que el porti a l’Usuari a l’ lloc de CAVES BOLET que haurà d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal.

2.6. CAVES BOLET no serà responsable de l’contingut de les pàgines web de destinació que s’estableixin mitjançant vincles en la pàgina web ni tampoc de les infraccions de drets de tercers en què aquestes pàgines poguessin incórrer.

3. Responsabilitat de CAVES BOLET

L’Usuari reconeix i accepta que la utilització de la pàgina web i dels seus serveis es fa sota la seva total responsabilitat.

En aquells apartats de la web en què els usuaris puguin aportar continguts, CAVES BOLET es reserva el dret de suprimir aquells que puguin afectar negativament les seves marques o ser contraris a la llei, l’ordre públic o els bons costums.

CAVES BOLET únicament respondrà dels danys que l’Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de la pàgina web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de CAVES BOLET.

No obstant això, CAVES BOLET declara haver adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de la pàgina web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components que puguin perjudicar l’usuari.

4. Obligacions de l’Usuari

L’Usuari s’obliga a usar els continguts de la pàgina web de forma diligent, correcta i lícita i es compromet a no:

a) Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums oa l’ordre públic.

b) Reproduir, copiar, distribuir, permetre l’accés de el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb la corresponent autorització del seu titular.

c) Utilitzar els continguts de la pàgina web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

d) Utilitzar els vincles, invitacions a xarxes socials, blogs i qualsevol xarxa i mitjà telemàtic facilitats a través d’aquesta web de forma il·lícita.

5. Legislació aplicable

Les relacions establertes entre l’Usuari i el titular de la pàgina web es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa permeti la possibilitat a les parts de sotmetre voluntàriament a un fur, CAVES BOLET i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona .

En tot cas seran aplicables les normes de l’Ordenament Jurídic Espanyol.

Back To Top
VALORACIONS
close slider

Voleu saber què n'opinen de nosaltres els nostres clients?

TripAdvisor